เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )  
 
 
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
[23-08-2021]
โครงการจัดการขยะอันตราย
โครงการจัดการขยะอันตราย
[06-08-2021]
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
[25-06-2021]
 
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
[23-06-2021]
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
[18-06-2021]
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
[18-06-2021]
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566-2567)
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศจากระบบ EGP
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.236.55.22    
 
เน€เธšเธตเน‰เธขเธœเธนเน‰เธชเธนเธ‡เธญเธฒเธขเธธ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ฐานข้อมูลผู้พิการปี 2562  1   08-07-2563  37  2
2   ฐานข้อมูลสูงอายุปี 2562  1   08-07-2563  33  0
3   กำหนดการจ่ายเบี้ยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  1   02-11-2560  77  20
4   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยสูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  แจ้งสมาชิกสภา แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน   03-09-2560  70  29
5   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยสูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560  แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เเจ้งสมาชิก   01-08-2560  69  12
6   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยสูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ   02-07-2560  68  15
7   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน   05-06-2560  70  17
8   ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   03-05-2560  66  18
9   ประชาสัมพันธ์แจ้งรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  เเจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิกสภาเเทศบาลฯ   03-04-2560  64  15
10   ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยสูงอายุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ   02-03-2560  68  27
11   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ   01-02-2560  65  21
12   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล   30-11-2559  72  18
13   ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สุงอายุ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   17-11-2559  67  68
14   ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11   01-11-2559  75  21
15   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยสูงอายุ พิการ เอดส์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  แจ้งสมาชิก แจ้งกำนัน/ผญ.   06-10-2559  70  16
16   ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนผู้พิการและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  1   03-10-2559  58  8
17   แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  doc520180522195638.pdf   01-10-2559  64  276
18   แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  doc520180522195459.pdf   01-10-2559  77  6
19   ประชาสัมพันธ์การขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ การขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   01-10-2559  64  19
20   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙  ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙   01-03-2559  84  16
21   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   02-02-2559  70  15
22   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙   06-01-2559  86  13
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล