เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )  
 
 
ปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19
ปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19
[13-01-2021]
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 4
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 4
[26-10-2020]
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
[15-07-2020]
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.231.230.175    
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์อย่างไม่เป็นทางการ  ผลคะแนนนายก ผลคะแนนสมาชิกเขต1 ผลคะแนนสมาชิกเขต 2   29-03-2564  13  7
2   ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหาร สมาชิก   04-02-2564  42  24
3   ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  1 2   06-01-2564  33  0
4   ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564  doc120201130080219.jpeg doc220201130080219.jpeg doc320201130080219.jpeg   30-11-2563  56  1
5   ขออนุญาติขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)  1   24-11-2563  57  0
6   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  1   25-10-2563  59  0
7   ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  1   25-10-2563  54  1
8   ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  1   22-10-2563  51  0
9   ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565  1   18-10-2563  44  2
10   ประกาศใช้แผนเทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  1   18-10-2563  45  0
11   บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563  1   15-10-2563  29  0
12   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาตัง หมู่ที่ 9)  1   14-09-2563  45  2
13   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  1   11-09-2563  46  3
14   การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   03-09-2563  53  0
15   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  1   02-09-2563  61  0
16   ประกาศ เรื่องเผยเเพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  1   31-08-2563  72  3
17   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   20-08-2563  49  1
18   ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ประกาศผล   14-08-2563  55  2
19   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   16-07-2563  34  1
20   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทสบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1   10-07-2563  50  10
21   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม  doc120200708074401.pdf doc220200708074401.pdf doc320200708074401.pdf doc420200708074401.pdf   08-07-2563  46  8
22   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   25-02-2563  52  8
23   ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-01-2563  59  4
24   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  1   20-12-2562  71  12
25   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  doc120191216021637.pdf   16-12-2562  65  20
26   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  รายงานประมาณการรายรับ 1 รายงานประมาณการรายจ่าย 1 งบประมาณรายจ่าย   30-09-2562  75  23
27   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  บันทึกหลักการและเหตุผล 1 2 3   30-09-2562  61  20
28   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อมูลเบื้องต้น คำแถลง 1 2 3   30-09-2562  61  24
29   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25622  1   27-09-2562  55  3
30   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ เรียน นายอำเภอ เรียน สมาชิก เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่   27-09-2562  52  11
31   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานจ้างที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  1   11-09-2562  57  3
32   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)  เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน นายอำเภอเขวาสินรินทร์ 1   10-09-2562  47  7
33   ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  1   13-08-2562  61  6
34   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  1   09-08-2562  36  0
35   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  64  5
36   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  57  2
37   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  doc120191007000317.pdf   31-07-2562  32  0
38   เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไปจากการระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน  1   31-07-2562  60  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙  1   02-05-2562  37  3
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  1   02-05-2562  105  6
41   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  1   17-04-2562  82  2
42   ประกาศมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  59  4
43   ประกาศมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  99  1
44   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  57  1
45   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  92  0
46   คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  74  0
47   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1   26-03-2562  50  1
48   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  49  0
49   เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการเเทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  71  0
50   เรื่อง ตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  85  0
51   เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  85  1
52   รายงานผู้สอบบัญชี  1   14-02-2562  35  0
53   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  1   14-02-2562  63  7
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองสรวง   10-02-2562  77  3
55   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกลำห้วยระวี   10-02-2562  76  2
56   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกลำห้วยระวี บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2  หมู่ 2   24-01-2562  68  3
57   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองสรวง บ้านโชคหมู่ที่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์  1   24-01-2562  70  1
58   ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120190612195654.pdf   14-12-2561  34  0
59   รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561  1 2   22-11-2561  30  1
60   ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  doc120190611210107.pdf   24-10-2561  31  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล