เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )  
 
 
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
[15-07-2020]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
 
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]
เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ 2562
[03-07-2020]
โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
[02-07-2020]
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.94.109    
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาตัง หมู่ที่ 9)  1   14-09-2563  5  1
2   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  1   11-09-2563  3  0
3   การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   03-09-2563  4  0
4   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  1   02-09-2563  4  0
5   ประกาศ เรื่องเผยเเพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  1   31-08-2563  7  0
6   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   20-08-2563  7  1
7   ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ประกาศผล   14-08-2563  10  2
8   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   16-07-2563  7  1
9   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทสบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1   10-07-2563  17  10
10   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม  doc120200708074401.pdf doc220200708074401.pdf doc320200708074401.pdf doc420200708074401.pdf   08-07-2563  15  8
11   ประกาศ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   25-02-2563  21  8
12   ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-01-2563  26  4
13   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  1   20-12-2562  36  12
14   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  doc120191216021637.pdf   16-12-2562  33  20
15   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  รายงานประมาณการรายรับ 1 รายงานประมาณการรายจ่าย 1 งบประมาณรายจ่าย   30-09-2562  44  23
16   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ต่อ)  บันทึกหลักการและเหตุผล 1 2 3   30-09-2562  29  20
17   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อมูลเบื้องต้น คำแถลง 1 2 3   30-09-2562  34  24
18   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25622  1   27-09-2562  26  3
19   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ เรียน นายอำเภอ เรียน สมาชิก เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่   27-09-2562  22  11
20   ประกาศแจ้งรายชื่อพนักงานจ้างที่หมดสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  1   11-09-2562  27  3
21   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)  เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขวาสินรินทร์ เรียน นายอำเภอเขวาสินรินทร์ 1   10-09-2562  15  7
22   ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  1   13-08-2562  32  6
23   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  1   09-08-2562  5  0
24   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  36  5
25   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   08-08-2562  30  2
26   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  doc120191007000317.pdf   31-07-2562  5  0
27   เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไปจากการระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน  1   31-07-2562  31  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙  1   02-05-2562  7  3
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  1   02-05-2562  73  6
30   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  1   17-04-2562  53  2
31   ประกาศมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  32  4
32   ประกาศมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  71  1
33   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  27  1
34   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  61  0
35   คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์  1   26-03-2562  44  0
36   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1   26-03-2562  19  1
37   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   26-03-2562  20  0
38   เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการเเทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  41  0
39   เรื่อง ตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  52  0
40   เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒  1   18-02-2562  48  1
41   รายงานผู้สอบบัญชี  1   14-02-2562  5  0
42   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  1   14-02-2562  31  7
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองสรวง   10-02-2562  50  3
44   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกลำห้วยระวี   10-02-2562  50  2
45   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกลำห้วยระวี บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2  หมู่ 2   24-01-2562  42  3
46   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองสรวง บ้านโชคหมู่ที่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์  1   24-01-2562  46  1
47   ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120190612195654.pdf   14-12-2561  8  0
48   รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561  1 2   22-11-2561  5  1
49   ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  doc120190611210107.pdf   24-10-2561  6  0
50   เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  doc120181018010304.pdf   18-10-2561  75  26
51   เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120181009192917.pdf   09-10-2561  68  12
52   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  1   14-09-2561  69  16
53   ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  1   11-09-2561  72  11
54   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  1   19-08-2561  80  25
55   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุ  1   16-07-2561  59  38
56   คำสั่่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  1   10-07-2561  83  21
57   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1   10-07-2561  56  23
58   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1   10-07-2561  93  12
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่   25-01-2561  82  17
60   ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสดอ หมู่ที่ ๖  1   14-01-2561  107  24
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล