เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )  
 
 
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
[23-08-2021]
โครงการจัดการขยะอันตราย
โครงการจัดการขยะอันตราย
[06-08-2021]
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
[25-06-2021]
 
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
[23-06-2021]
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
[18-06-2021]
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
[18-06-2021]
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566-2567)
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 ประกาศจากระบบ EGP
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.236.55.22    
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
[23-08-2021]   โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ 
โครงการจัดการขยะอันตราย
[06-08-2021]   โครงการจัดการขยะอันตราย 
มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563
[25-06-2021]   มอบทุนเด็กยากจนตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส) ประจำปีการศึกษา 2563 
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่
[23-06-2021]   ประชุมผู้ปกครองเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบกใหญ่ 
ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค
[18-06-2021]   ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค 
ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
[18-06-2021]   ส่งมอบยาและยาพ่น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน 
มอบสิ่งของ เติมเต็ม ตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์
[15-06-2021]   มอบสิ่งของ เติมเต็ม ตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ 
ปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19
[13-01-2021]   ปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19  
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 4
[26-10-2020]   โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 4  
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
[15-07-2020]   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]   โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
[13-07-2020]   โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 
เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ 2562
[03-07-2020]   เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
[02-07-2020]   โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
[02-07-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562
[02-07-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[29-06-2020]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเขวาสินรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ  2563
[24-06-2020]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563  
เทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
[13-02-2020]   เทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์
[30-01-2020]   พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
[11-11-2019]   ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวประจำปี 2562
[15-10-2019]   โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวประจำปี 2562 
ทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2562
[15-10-2019]   ทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2562 
กิจกรรมจิตอาสา
[15-10-2019]   กิจกรรมจิตอาสา 
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติคและโฟม
[18-06-2019]   เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติคและโฟม 
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
[18-06-2019]   เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์จัด
[10-04-2019]   คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์จัด "กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำขอพร" จากท่ายนายกสมพงษ์ ถือฉลาด เนื่องในวันปีใหม่ไทย ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราไปนานๆ..(ต่อ) 
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันไปรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอ รณกร เผ่าวิจารณ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย...
[10-04-2019]   คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันไปรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอ รณกร เผ่าวิจารณ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย... 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์จัด
[10-04-2019]   คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์จัด "กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำขอพร" จากท่ายนายกสมพงษ์ ถือฉลาด เนื่องในวันปีใหม่ไทย ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราไปนานๆ.. 
โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ 2562
[08-11-2018]   โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
[24-07-2018]   โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะ ถนน นาตัง-ศีขรภูมิ
[18-07-2018]   ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะ ถนน นาตัง-ศีขรภูมิ 
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
[28-03-2018]   พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
[22-03-2018]   ภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
[13-02-2018]   โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
[13-02-2018]   โครงการฝึกอบรมทำบายศรี จัดสถานที่ และจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 
ลานกีฬา/สนามกีฬา
[05-02-2018]   ลานกีฬา/สนามกีฬา 
จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
[15-11-2017]   จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ 
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
[11-10-2017]   พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ 
ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐
[19-09-2017]   ประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๐ 
การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ
[17-09-2017]   การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยสูงอายุ 
การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์
[03-09-2017]   การจัดตั้งคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขวาสินรินทร์ 
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
[31-07-2017]   โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐ 
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย
[31-07-2017]   ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย 
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
[31-07-2017]   เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชาการ( LPA )
[11-07-2017]   เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชาการ( LPA ) 
โครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐
[11-07-2017]   โครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐ 
เก็บภาพความประทับใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
[28-02-2017]   เก็บภาพความประทับใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  
เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม เรือมกันตรึมปี 2560 (ต่อ)
[28-02-2017]   เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม เรือมกันตรึมปี 2560 (ต่อ) 
เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ปี 2560 (ต่อ)
[28-02-2017]   เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ปี 2560 (ต่อ) 
เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2560
[26-02-2017]   เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2560 
งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดนาโพธิ์ (ศึกสะท้านภูธรมหากุศล)ต่อ
[22-12-2016]   งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดนาโพธิ์ (ศึกสะท้านภูธรมหากุศล)ต่อ 
งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดนาโพธิ์ (ศึกสะท้านภูธรมหากุศล)
[22-12-2016]   งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดนาโพธิ์ (ศึกสะท้านภูธรมหากุศล) 
เทศบาลร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[20-12-2016]   เทศบาลร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่านนายกสมพงษ์ ถือฉลาด ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ชนะศึก จินดาศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจพิทยาคม คนใหม่
[28-11-2016]   ท่านนายกสมพงษ์ ถือฉลาด ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ชนะศึก จินดาศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจพิทยาคม คนใหม่  
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
[22-11-2016]   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
[16-11-2016]   จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ทำบุญครบ 15 วัน)
[14-11-2016]   พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ทำบุญครบ 15 วัน) 
พิธิสรงน้ำพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
[17-10-2016]   พิธิสรงน้ำพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล